Säännöt

Pappilanpelto- Järnböle asukasyhdistys- Prästgårdsåkern-Järnböle invånareförening r.y

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pappilanpelto- Järnböle- Prästgårdsåkern-Järnböle invånareförening r.y ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki.

2 § Yhdistyksen kieli

Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen. Pöytäkirjakieli on suomi.

3 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä epäpoliittisena, puoluepolitiikasta riippumattomana yhdyssiteenä, edistää Pappilanpelto-Järnböle asukkaiden viihtyvyyttä ja kanssakäymistä sekä valvoa jäsentensä yhteisiä etuja.

4 § Toteutus

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– pyrkii osallistumaan Pappilanpelto-Järnböle suunnittelu- ja kehitystoimintaan

– järjestää kokous, esitelmä, keskustelu, retkeily ym. edellisiin verrattavia tilaisuuksia

– voi harjoittaa valistus-, kurssi- ja julkaisutoimintaa

– saa ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

– omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta

– harjoittaa vuokraus-, kahvila- ja ravintolatoimintaa, sekä järjestää keräyksiä, arpajaisia ja yleisiä huvitilaisuuksia

5 § Jäsenyys

Yhdistykseen voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen toimialueella asuva yksityinen henkilö ja jokainen toimialueella toimiva yhteisö tai säätiö.

Yhdistykseen voi liittyä kannattajajäseneksi jokainen henkilö ja yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on toiminnallaan erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä tai on merkittävällä tavalla edistänyt tai tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäsenen kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä ja päätöksen tulee olla yksimielinen.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta yli vuoden ajan, hallitus toteaa erotetuksi.

Hallitus on yhdistyslain 4§ mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsen yhdistyksestä. Erottamispäätöksestä voidaan valittaa yhdistyksen kokoukselle ja on valitus jätettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle 2 viikon kuluessa erottamispäätöksestä tiedoksi saamisesta.

6§ Jäsenmaksu ja äänioikeus

Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa.

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus.

7 § Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset virkailijat, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta on päätösvaltainen jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 4 jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaalissa arpa.

8 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä, sekä yhdistyksen taloudenhoitoa koskevissa asioissa taloudenhoitaja.

9 § Hallinto ja tilit

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

10 § Toiminta- ja tilivuosi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

11 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä ajankohtana. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenes osa (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten tai asioita koskien valtion tai kunnan viranomaisille annettavia lausuntoja varten, joista hallitus on tehnyt kirjallisen valmistelun.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta, joko kirjallisesti jokaiselle jäsenelle tai hallituksen valitsemissa kahdessa paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä.

12 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus,

3. Esitetään yhdistyksen tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle,

4. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta,

5. Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten,

6. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja,

7. Valitaan 4 jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle sekä hallituksen varajäsenet,

8. Valitaan 2 tilintarkastajaa ja heille 2 varamiestä kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,

9. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 13§ ja yhdistyslain 14§ määräykset.

13 § Jäsenten esittämät asiat

Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, että hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

14 § Kokousten päätökset

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 15 ja 16 pykälissä mainituista asioista.

15 § Sääntöjen muutokset

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

16 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen arkisto ja varat luovutettava Porvoon kaupungille sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

17 § Muutoin noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.